داشتن پشتکار ، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است. 

                                                                                  سارنف