زندگی ارزش غم خوردن ندارد، تا می توانی شاد زندگی کن.