"جدال مکن تا ابهت خود را از دست ندهی"

                                                                                                          << امام حسن>>