اندکی غرور به آدمی کمک می کند تا فاصله اش را حفظ کند.

                                                                                                                          آلبر کامو