معرفی برخی از نرم افزارهای آماری

برخی از نرم افزارهای آماری عبارتند از : نرم افزار DE ، نرم افزار PQ Method ، نرم افزار Liseral 8.5 ، نرم افزار R 2.0  . در این بخش به معرفی برخی از آنان پرداخته شده و لینک دانلود آنها نیز در ادامه قرار گرفته است.

نرم افزار DE:
 توضیحات: نرم افزار ی برا ی ورود داده های آماری به رایانه است و خروجی آن به صورت مجموعه ای از داده ها است که در محیط نرم افزاری مختلف مانند SAS,SPSS و ... قابل استفاده است و درصد خطای ورود اطلاعات در این نرم افزار بسیار کم است.

 

http://rcirib.ir/Research_software/DE/DE.exe

 

نرم افزار PQ Method:
 توضیحات:نرم افزار آماری برای پدازش داده هایی است که بر اساس مطالعه Q گردآوری شده اند. از امکانات این نرم افزار می توان به تحلیل عاملی Q – دوران عاملها توسط پژوهشگر-تامین عبارتهای متمایز کننده و در نهایت ارائه آرایه های عاملی و امتیازهای Z اشاره کرد.

http://rcirib.ir/Research_software/PQMethod%20Software/PQMethod%20Software.exe

 

نرم افزار Liseral 8.5:
 
توضیحات:Liseral برای استفاده از معادلات ساختاری در تحلیل داده ها به کمک تحلیل مسیر مورد استفاده قرار می گیرد

شماره سریال LP850-43SSI-80998

http://rcirib.ir/Research_software/Lisrel%208.50/ORDINAL.exe

 

نرم افزار R 2.0:
 توضیحات:این نرم افزار محیطی برای برنامه نویسی با زبان R برای محاسبه آماری و گرافیکی است.

http://rcirib.ir/Research_software/R%202.0/R.exe

 

منبع : سایت آمار ایران (http://www.amar.ir/)


دریافت1

دریافت2

دریافت3