خیلی تلاش کردم مردم بفهمند ولی آنها فقط خندیدند...               چارلی چاپلین