مضرات سیگار بسیار بیشتر از آن است که فکرش را هم بکنید. از نابودی زیبایی و جوانی تا از بین بردن سلامت تک تک اعضای بدن که در ادامه به آنها اشاره میکنیم جرو بدترین مضرات سیگار کشیدن هستند.