تنهایی ام را با دیگران تقسیم نخواهم کرد، چون یک بار این کار را کردم، تنهایی ام چندین برابر شد.

ویلیام شکسپیر