فقط احمق ها هستند که هیچوقت عوض نمی شوند .

                                                                                        " کلمانسو  "