من هیچوقت شکست نخورده ام  ، فقط هزارن راه را رفته ام که به کارم نیامده اند .           

                                                                                                                                                              توماس ادیسون