ارزش هرکس به دانایی اوست .

                                                                        امام علی (ع)