کمی دیوانگی ، برای برداشتن گامی دیگر ، همیشه لازم است.

                                                                                                                                   پائولو کوئیلو