در سال اول ازدواج به قدری همسرم را دوست داشتم که هر وقت نگاهش می کردم دلم می خواست بخورمش و در سال دوم دائم به خودم می گفتم ای کاش همون سال اول خورده بودمش ...

                                                      

                                                                                            چارلی چاپلین