چه بسا یک عمر آرزو، در یک لحظه نابود گردیده است.         میرزانظام- نظام وفا