بیشتر، کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند.         امیل-زولا