بعد از آنکه عبدال.. ازبک خراسان را مورد تاخت و تاز قرار داد روزی در سیستان گذارش بر قبر رستم افتاد و از روی شماتت این بیت را خواند:


سر از خاک بردارو ایران ببین

به کام دلیران توران ببین

سپس گفت:نمیدانم اگر رستم اکنون قادر به گفتن بود چه میگفت؟

یکی از وزرای او که ایرانی نژاد بود گفت:اگر خشم نگیری بگویم.گفت بگو.

گفت اگر رستم قادر به گفتن بود می گفت:

چو بیشه تهی ماند از نره شیر

شغالان درآیند آنجا دلیر