اگر دین ندارید، لااقل در دنیای خویش مردمی آزاده باشید.         امام حسین(ع)