چکیده

امروزه، گروه های اسلامى، از فعال ترین جریان هاى سیاسى جهان به شمار می روند.این گروه ها معتقدند جهان و جهانی شدن ارتباط تنگاتنگی با مذهب دارد.ازاین رو، اهمیت و نفوذ فزاینده اندیشه ها و نهاد های مذهبی آشکارا در سراسر جهان دیده می شود، به گونه ای که غربی ها و شرقی ها اعتقاد داشتند اسلام در برابر تجددگرایى یا مدرنیزاسیون کاملاً بی دفاع است. همچنین دولت امریکا بیداری اسلامی را از عوامل نابودى جهان خواند و فعالان مسلمان به عنوان رزمندگان شرکت کننده در جنگى معرفى شدند که به اعتقاد سایروس ونس، وزیر خارجه وقت امریکا، در صورت وقوع، احتمالاً مى تواند منافع امریکا را به شدت به خطر اندازد. وی از این جنگ، با عنوان جنگ اسلام و غرب نام می برد. رهبران اتحاد جماهیر شوروى سابق نیز هیچ گاه ترس خویش را از بیداری اسلامى انقلابى و خطرات آن براى کشورشان کتمان نکردند. کارشناسان غرب و شرق، این همه سخن گفتن از بیداری اسلامی را ناشی از وقوع و استمرار پدیده انقلاب اسلامی می دانند.

دریافت
حجم: 215 کیلوبایت