-لیست تعدادی از کتب درس رفتار سازمانی

     مدیریت رفتار سازمانی- علی رضائیان

     مدیریت رفتار سازمانی- آرین قلی پور

     مدیریت رفتار سازمانی- سیدرضا سید جوادین

     مبانی رفتار سازمانی- رابینز- ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان

    رفتار سازمانی-مورهد گریفین- ترجمه الوانی و معمارزاده- انتشارات مروارید

-لیست تعدادی از کتب درس تئوری مدیریت

     تئوری سازمان مدرن، نمادین و پست مدرن - ماری جو هچ

    سیستم های عقلایی، طبیعی و باز -ریچارد اسکات و دیویس

    تئوری مدیریت- ریچارد ال دفت

  مدیریت عمومی-الوانی

  مبانی سازمان و مدیریت-علی رضائیان

  سازمان و مدیریت-اقتداری

-لیست تعدادی از کتب درس منابع انسانی

   مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مایکل آرمسترانگ

    مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

    مدیریت استراتژیک منابع انسانی ناصر میرسپاسی

    مدیریت منابع انسانی –گری دسلر

-لیست تعدادی از کتب درس زبان

    کتاب ۵۰۴ واژه ضروری و کتاب TOEFL Essential Words

    گرامر و تست عباس فرزام (افراد مبتدی)، کتاب گرامر پوران پژوهش

     داور ونوس

-لیست تعدادی از کتب درس روش تحقیق

   آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ و ۲ تألیف دکتر عادل آذر

   کتاب روش تحقیق نوشته زهره سرمد

   کتاب روش تحقیق حافظ نیا

    اوماسکاران ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی

  -کتب بازاریابی:

  بازاریابی ومدیریت بازار-روستا،داور ونوس،ابراهیمی

  اصول بازاریابی- فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ

  رقابت استراتژیک-مایکل پورتر