عشق عبارت است از وجود یک روح در دو کالبد؛

         عاملی است که دو تن را مبدل به فرشته واحدی می‌کند.

                                                                                               ویکتور هوگو