شکست آن نیست که زمین بخوری ،آن است که نتوانی بلند شوی...