اگر در این فصل زندگی دلت کمی آرامش می خواهد جانت را به آن آرامش دعوت کن.

اگر شادی در جانت لبریز گشته آن را با دیگران تقسیم کن.

اگر جایی در درونت نیاز به تامل و تفکر دارد کمی فرصت بده.

فقط و فقط سکوت کن.

این  است رمز آرامش