جوانی ترکیبی از غرور و نشاط است، اما پیری خوابی از الهام و خاطرات است.((فریدریش شیلر))