ما انسان ها معمولا وقتی نعمتی را از دست می دهم به یادش می افتیم .

اگر هر روز را مهمترین روز زندگیمان بدانیم در روزهای مهم زندگی موفق خواهیم بود .

اگر در روز چند دقیقه به گفته ها و کارهای روزانه ی خودمان فکر کنیم فردا بهتر عمل خواهیم کرد .

در لحظات حساس زندگی کمک دیگران برای کسانی می آید که در لحظات حساس دیگران کمکشان کرده باشند .