اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم /هیتلر/