- گاهی آنقدر درگیر بزرگ شدن و مهم شدن هستیم که یادمان می رود والدینمان هم دارند پیر می شوند 

- وقتی کسی به شما نیاز دارد گفتن گرفتارم خیلی ساده است اما وقتی به دیگران نیاز دارید شنیدن گرفتارم خیلی سخت است 

- اگر شکست نمی خورید یعنی نمی آموزید و تغییر نخواهید کرد