کاش در کتاب قطور زندگی سطری باشیم ماندنی نه حاشیه از یاد رفتنی