آرامش مان را به هیچ چیز وابسته نکنیم تا همواره آن را داشته باشیم.