فراموشی، در عین حال بی عدالتی مطلق و آسایش مطلق است. 

                                                            میلان کوندرا