عشق برای زن رمانی است که خود قهرمانش است و برای مرد رمانی که خود نویسنده اش میباشد. 

                                                                    اچ.جی.ولز