دو فایل بمنظور آشنایی با نرم افزار لیزرل جهت دانلود در وبلاگ قرار گرفت.


دانلود