انتظار نداشته باش همه هنر تو را درک کنند، قدر هنر را فقط هنرشناس میداند.            ژول ورن