ماه من ...

غصه اگر هست ، بگو تا باشد...

 معنی خوشبختی ، بودن اندوه است !...

این همه غصه و غم ...این همه شادی و شور ...

چه بخواهی و چه نه ،  میوه ی یک باغند ...

همه را با هم ، با عشق بچین ...

ولی از یاد مبر !

پشت هر کوه بلند... سبزه زاریست پر از یاد خدا ...

و در آن باز کسی می خواند ...

که خدا هست ، خدا هست 

و ...

چرا غصه ...چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟