هنر کلید فهم زندگی است.                 اسکار وایلد