افسوس که ما تنها کسی را دوست داریم که سخنش موافق عقیده و میل ما باشد!

                                                                           مترلینگ