از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی !

                                                                                                           دیپاک چوپرا