اگر کوه ها به لرزه در آمدند، تو پابرجا و استوار باش.               امام علی(ع)