شادی زمان و مکان نمی خواهد ، کافی است دل بخواهد.

                                                                                                                       مارسل پروست