زیبایی مرد در آنست که، از آنچه شایسته ی وی نیست برکنار باشد.       امام حسین