ای بشر گرچه خلق شده ای ولی برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی.          کارلایل