در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست، برخیز تا بگریند.                                                                                                                     

                                                                                                            کوروش کبیر