دل به هرکس مسپار!!
     گرچه عاشق باشد
    حکم دلداری ، فقط عشق که نیست...
    او به جز عشق باید
    لایق عمق نگاهت باشد
     و کمی هم بیمار
     تا نگاه تو  تسکین بدهد روحش را...
    دل به هر کس مسپار..!