بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى‌شود که از میان ما رفته باشند.   امرسون