چیزی مگوی که میترسی آن را دروغ انگارند.          امام علی