آنکه می‌تواند انجام می‌دهد،آنکه نمی‌تواند انتقاد می‌کند.    جرج برنارد شاو