اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد،آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید، می دانستید...                 بوعلی سینا