بزرگترین اشتباهی که کسی مرتکب می شود، این است که دائم از اشتباه کردن بترسد.               آلبرت هوبارد