بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.   حضرت علی(ع)