کاری که تنها سود شخصی در آن منظور شده باشد شرافتمندانه نیست. 

   لئو-تولستوی