مرد زیرک امروزش بهتر از دیروز است.         امام علی